پروژه فارویت یکی از خدمات جانبی سرویس سی فایو بوده که اسپــاد آنرا جهت سهولت دسترسی کاربران به ابزارهای ویژه یک وب سایت استاندارد، راه اندازی نموده است .